Make your own free website on Tripod.com

了生死

【一、生從何來死從何去】

了生死者,就是了了分明生從何來?了了分明死從何去?生從何來?
生從慾來。人乃慾身所成,故有所謂無慾不成俗之說。

至於死從何去?則一定要自己主宰。首求不入輪迴,不再受生。如不
能逃避輪迴,則要自己選擇再投入人道,選擇生於有佛法可聞之世界
,選擇積善之家,選擇來生父母。如此則可望在來世再勤修佛法。此
乃謂之了生死。

世人欲不入輪迴,必先斷除見思二惑,使內無執著,外無執相,空其
所空,不著不執。然後始能順理成章,在中陰身之階段逃避輪迴。所
謂空其所空,忘其有相,以空應空,以無應無。方能將自性尋回,來
去自由,不執不破。語云:「來者自來,去者自去,無相無執,心無
宿物,自可如如」。如此就能逃出輪迴之一關。苟無此成就,則難成
正果。死後必再在三界中輪迴受生。

Prev Back Next