Make your own free website on Tripod.com

【學佛三要】

學佛之道,簡單非常。有所謂頓漸二法,其實法無頓漸。智者一聽便
悟,故曰頓。愚者要多次提示,始能入心,名為漸。其實是二而一,
一而二。

照老納之見,學佛有三要。如欲明心,一定要依此三要行事:第一要
無念,第二要無住,第三要無相。所謂無,並不是要你捨棄,而是要
你作不存之想。故應以無念為本,無相為體,無住為根。
有念來時,但作幻念,不存于心,心便乾淨,就可明心。至於無相,
相無實體,變幻無常,不應放在心,而生非非之想。又無住就是前念
不思,後念莫量,如此就可空其一切。否則前念今念後念,念念不忘
,心中一定成了死結,一念念貪瞋痴。試問如何了結這好多煩惱!

至于相,更多煩惱。如果對相字不能打破,起了分別心,自己便思量
分別:此乃善人,彼乃惡人。就此點作了種種念頭,則煩惱隨來。須
知善為惡,事前實難鑑定。或者把善人看作惡人,被誣者當有懷恨之
處,後果不堪設想。又譬如你見一個橙,你起了分別心,這個甜,那
個酸,日夕念念不忘,生起妄心,便如何得安?心如何得淨?此怎能
明心?更如何見性?

Prev Back Next